achat viagra generique Sevgili Peygamberim "aleyhisselat vesselam" - am Kervann Bekleyen Rahip
Ana Sayfa arrow Sevgili Peygamberim arrow am Kervann Bekleyen Rahip
am Kervann Bekleyen Rahip PDF Yazdr E-posta
Efendimiz oniki yana girdikleri günler...

Amca Ebu Talib, am tarafna mal götürecek olan bir Kurey Kervanna katlma niyetinde. Ebu Talib, yanna kardei Haris'i de alacak. ki kardein de aralnda olduu ticaret kervan scak çöl gündüzleri ve souk çöl gecelerini aa aa günler sürecek bir sabr ve meakkat seyahati ile am'a varacak vu burada satacak ve alacaklar.

Amcasnn Mekke'den ayrlarak uzun bir yolculua çkacan anlayan Sevgili Peygamberimiz de Ebu Talib'le gitmek istiyor. Fakat halalar ve amcalar böyle bir niyete muhalifler. Zira; mevcudatn hikmet nuru, çocuk saylacak günleri henüz arkada brakmtr. Ebu Talib, yeenin arzusuna uymak istemesine ramen dier sevenleri o narin vücudun uzun bir yolculuu kaldramayaca kanaatindeler. Onlara göre bu yataki bir çocuun, eritici çöl güneinde günlerce yol almas mümkün olamaz. Günein dütü düecek kadar yakn hissedildii nihayetsiz çöl ve sonu gelmez yollar geçip menzile varmak hiç de kolay deil...

Efendimiz, sallallahü aleyhi ve sellem, srarllar... anne-baba mahrumluumdan baka imdi de uzun bir zaman koruyucu amca hasreti. Öyleyse kendisi de amcas Ebu Talib'le gitmeli....

Seyahat hazrlaklar, denkler balanp, develer yüklenerek, ihtiyaçlar tedarik edilerek devam ediyor.

Sevgili Peygamberimiz, hazrlklar kol ve kanatlar krk, mahzun takip ediyorlar.

Bir gün Ebu Talib, devesi ile bir yerden geçerken can yeenini görür... aa o da ne? Güzel çocuk, gözden sakl bu köeye çekilmi alyor... Ebu Talib, akn ve müteessir bir halde yeenine yönelir.

-Niçin alyorsun gözümün nuru? Ayrlma m üzülüyorsun?

Ebu Talib'e gelen Peygamberimiz, devenin yularndan tutarak amcann cierini yakan u sözleri söyler:

-Evet amcacm!... Beni burada kime brakp gidiyorsun? Ne annem var, ne babam.

Yeenin gözlerinden akan billur yalar, Ebu Talib'i çok üzmütü. Kat'i kararn verdi. kim kar çkarsa çksn aldrmayacak ve O'nu da yanna alacakt. Hazrlklar tamamlandktan sonra Hatemül Enbiya'nn da aralarnda bulunduu am kervan yola koyuldu....

Kervan menzilden menzile varrken Kainatn Efendisini bir bekleyen var...

Busra yaknndaki Küfre köyünün bütün ovay görebilen yamancndaki bir manastr eski devirlerden beri orada. Tarihi bir hristiyan mabedi.

Bu manastrn önce yahudi iken sonra hristiyan olan bir rahibi var. smi Bahira, künyesi Ebu das, Lakab Cerci, Alim ve Zahid bir insan. Manastrda öteden beri mevcut olan kymetli bir kitap, ahir zaman Peygamberinden haber veriyor ve O'nun bir gün buradan geçeceini anlatyordu.

Bahira, bir zamandr sabah erkenden Manastr'n damna çkarak ufuktan gelip ovadan geçen yolcular dikkatle yokluyor ve birini bekliyordu... bir, üç be,on ... sabah bakp usanmadan süren bir gözetleme...

Günein scaktan ortal kavurduu bir gün ; Bahira, yine damda ufuklar taryor. çi firak atei ile yanmakta. Ah, son Peygamberi bir görebilse, O'nun ayak tozlarna yüzünü sürebilse, kendisini de ümmeti arasna kabul etme dileini arzedebilse...

Bir sabah ovann öbür ucundan bir kervan karalts belirdi. Bahira elini gözlerine siper ederek bütün dikkati ile o tarafa bakyor. Acaba bu kervan da aadaki yoldan gelip geçenlerden biri mi, yoksa bekledii yolcu mu geliyor?

Deve katar yaklatkça Bahira'da dikkat daha keskinleiyor. Kitaplardan edindii iaretler görünmeye balamtr. En mühimi de günee perde olan u bulut. Evet, evet!... Bir beyaz bulut, kervana kanat germi bir koca ku gibi süzüle süzüle onlar takip ediyor.

imdi bulutun altndaki bu esrarl kervan, iyice yaklam olarak aada mola veriyor... ite bir müjde daha! Kervann dinlendii yerdeki kuru aaç birden yeiyor. Aacn dallar, yere oturmu birinin üstüne eiliyor. Bulut da akarak gelmi ve yeeren aacn üstünde durmutur. Bahira dalarn talarn efendimizi tesbih edilerini duyuyor.

Bekledii insann bu kevanda olduuna üphe kalmamt. Hemen damdan inip kervana bir haberci yollayarak yolcular ertesi gün yemee davet etti. Ve büyük-küçük herkesin davetli olduunu bilhassa tenbihledi. Yemek saatinde herkes gelmiti. Bahira misafirleri ayr ayr gözden geçiriyor ama arad zat göremedikçe hayreti içten içe büyüyordu. Yemek devam ederken Rahip, bir frsatn bulup dama çkt ve kervann konaklad noktaya bakt. Olacak ey deil! Bulut yerinde olduu gibi duruyor.

Tekrar davetlilerin yanna dönerek:

-Yemee hepinizin gelmesini rica etmitim. Tahmin ediyorum kalan biri var.

Bir misafir:

-Hayr, hepimiz buradayz. Sadece bir küçük çocuu eyalarmz beklemesi için braktk, dedi. -O'nu da yemee davet ediyorum. Getirilmesini rica ederim. Lütfen gelsin...

Söze Resulullah'n amcas Haris kart:

-Biz burada yemek yerken Muhammed'in aramzda olmamas münasip deildir, dedi ve yeenini getirmek için hemen dar çkt.

Bahira, Peygamberimizin ismini iitince kulak kesildi ve tekrar dama çkarak çocuun kulak kesildi ve tekrar dama çkarak çocuun geliini takip etti... Efendimiz, Manastra doru yürürken bulut da yakc güneten koruyarak O'nunla geliyordu.

Rahip Bahira, Sevgili Peygamberimiz, içeri girince O'nu ayakta hürmetle karlad. imdi son Peygamber olduunu tahmin ettii çocuu yaknda görme frsatn bulmutu.

Yemekten sonra Bahira, Ebu Talib'e baz sualler sormak istedi. Ebu Talib ile aziz misafir arasnda bir yaknlk olduunu farketmiti.

-Bu çocuk neyiniz olur?

Ebu Talib:

-Olum,

Cevaba aran Rahip, mütereddid bir dille itiraz etti.

-Kitaplardan örendiime göre bu çocuun anne-babas vefat etmi olmal.

Ebu Talib:

-Kardeimin oludur.

-imdi doru söyledin, dedi. Bahira Sevgili Peygamberimize dönerek:

-Soracaklarma Lat hakk için doru cevap vermenizi istiyorum, ricasnda bulundu.

Nur çocuk ise:

-Onlarn ismiyle yemin verme. Dünyada bana onlardan büyük düman yoktur, hakikatini hatrlattlar.

Lat ve Uzza ismini misafirlerden iiten Bahira, Efendimizi snamak için bu ekilde yemin vermiti. Peygamberimizden bu kar alnca bu defa Allah adna yemin verdi.

-Uyur musun?

-Gözlerim uyur, fakat kalbim uyumaz.

Bahira, Peygamberimizin mübarek gözlerine bakarak Ebu Talib'e sordu:

-Bu krmzlk çocuun gözlerinde devaml bulunur mu?

-Evet! Gözlerindeki krmzln kaybolduunu hiç görmedim.

u ana kadarki bütün iaretler O'nun, sallallahü aleyhi ve sellem, en son Peygamber olduunu gösteriyordu. Sadece bir belirti kalmt. ayet bu da mevcutsa vakti eritiinde Peygamber olacan kabul ve tasdik edecekti:

Mührü nübüvveti görme arzusu ile efendimizden srtn açmalarn rica etti. Peygamberimiz edeplerinden göstermek istemediler. Ebu Talib'in:

-Ricasn krma gözümün nuru, demesi üzerine Resullerin efendisi, Bahira'nn, mübarek srtlarnda iki kürek kemii arasndaki Peygamberlik mührünü görmesine müsaaede ettiler.

Mühür, kitaplardaki tarifini tpksyd. Bahira gözlerinden yalar boanarak mührü öptü ve Kelime-i ehadet getirerek Efendimizin Allah'n resulü olduuna ehadet etti... Kervan ahlinden orada hazr olanlar olup bitenleri aknlkla takip ediyorlard.

üphesiz hayatnn en mes'ud dakikalarn idrak etmekte olan Bahira, ihtiyar yanaklarndan sevinç gözyalar süzülürken Ebu Talib'e unlar söyledi:

-te alemlerin efendisi! te Allah'n Resulü! te Allah'n alemlere rahmet olarak gönderdii büyük Peygamber! Yeenin son Peygamberdir. Getirdii din, önceki dinleri yürürlükten kaldrarak bütün yeryüzüne yaylacaktr... Bu emsalsiz kymeti am'a götürme; yahudilerin bir zarar vermelerinden korkarm.

Ebu Talib, "Yahudiler zarar verir" sözünden çekindii için mallarn ucuz-pahal demeden satarak yeeni ile Mekke'ye gitmek üzere oradan ayrldlar.

Onlarrn ayrlmalarndan mbir zaman sonra köye yedi yahudi geldi. Efendimizin bir kafile ile oraya geleceini ve yol kenarndaki kuru acn altnda oturacan kehaneti ilmi ile bilmilerdi. imdi öldürmek üzere köe bucak Efendimizi aryorlard. Bahira'ya gelerk niyetlerini açklayp yardmc olmasn istediler.

Bahira, elleri klçl bu yahudilere çeitli deliller getirerek öldürmek için peinde bulunduklar çocuun son Peygamber oldunu ve Yüce Allah'n kitabnda haber verdii böyle bir Peygamberi ehid etmeye güzlerinin yetmeyeceini, tamamen hatal bir yolda bulunduklarn onlara kabul ettirdi.

Yahudiler, ilmine hürmetkar olduklar Bahira'nn anlattklar ile ikna olarak tövbe edip kalan ömürlerini Manastr'da, O'na hizmetle geçirdiler.

 
< nceki   Sonraki >
comprar viagra generico